EasyHRM phát hành ngày 19/06/2024

Phân hệ Hồ sơ nhân viên: 

 1. Bổ sung quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 2. Bổ sung thêm các trường vào chứng chỉ hồ sơ nhân viên
 3. Bổ sung file xuất thông tin chứng chỉ, bằng cấp… và quá trình làm việc
 4. Bổ sung thêm các trường vào file mẫu nạp hồ sơ nhân sự

Phân hệ Chấm công:

 1. Thêm mới chức năng chấm công theo nhiều địa điểm làm việc
 2. Thêm mới chức năng thiết lập quy định chấm công theo địa điểm làm việc
 3. Thêm mới chức năng tổng hợp công máy theo địa điểm làm việc
 4. Thêm mới chức năng tổng hợp làm thêm giờ theo địa điểm làm việc
 5. Thêm mới trường địa điểm làm việc cho các đơn đăng ký
 6. Thêm mới màn ca làm việc cá nhân
 7. Tổng hợp công máy: bổ sung tổng hợp công theo thời gian ca và thời gian thực tế chấm công
 8. Thêm mới chức năng thiết lập thông báo đơn vị và cá nhân
 9. Thêm mới chức năng thông báo nâng cấp hệ thống
 10. Tổng hợp chấm trực theo loại ngày nghỉ
 11. In mẫu theo kiểu trực theo từng loại mẫu trực

Phân hệ Tiền lương:

 1. Bổ sung phần tử lương lấy từ hệ thống
 2. Bổ sung chức năng gom nhóm phòng ban trên grid

Phân hệ Hợp đồng:

 1. Cho phép NSDLĐ ký tối đa 300 hợp đồng trên một lần
 2. Thêm tham số khác cho loại phụ lục/thanh lý
 3. Cho phép nhân sự xác nhận nhiều PL/TL
HƯỚNG DẪN KHÁC