EasyHRM Phát hành ngày 16/05/2024

  1. Bổ sung các quyết định nghỉ hưu, quyết định đi nước ngoài (phân hệ nhân viên)
  2. Bổ sung điều kiện tải mẫu sơ yếu lý lịch (phân hệ nhân viên)
  3. Túi hồ sơ cho phép tải lên tối đa 15 file và 10MB/File (phân hệ nhân viên)
  4. Bổ sung chức năng đăng ký đơn hộ cho các đơn đăng ký nghỉ, đi muộn về sớm, làm thêm giờ, làm việc ngoài đơn vị, giải trình chấm công, xin ra ngoài ca từ tài khoản phân quyền (phân hệ chấm công)
  5. Tổng hợp đơn đề xuất vào bảng chấm công tay (phân hệ chấm công)
  6. Thêm mới phân hệ booking
  7. Tích hợp ký Remote Signing (phân hệ hợp đồng)
    Cho phép chuyển ký tối đa 500 hợp đồng (phân hệ hợp đồng)
  8. Thêm chức năng mở rộng tìm kiếm nhiều theo mã nhân viên ở phân hệ tiền lương (Phân hệ tiền lương)