Hướng dẫn quản lý trang thiết bị trên phần mềm EasyHRM

Đăng nhập hệ thống EasyHRM tại trang: https://app.easyhrm.vn/
Tại trang chủ hệ thống EasyHRM => Chọn Module Thông tin nhân sự
Tại màn tổng quan Thông tin nhân sự => Chọn Hồ sơ => Hồ sơ nhân viên
Tích chọn NLĐ cần thêm thông tin thiết bị và chọn “Xem thông tin” hoặc nút “Sửa”
Tại màn thông tin chi tiết cá nhân NLĐ => Chọn tab Quản lý trang thiết bị => Tích chọn “+” để thêm thông tin trang thiết bị. Sau khi thêm thông tin trang thiết bị xong thì nhấn “Lưu” để hoàn tất quá trình thêm Quản lý trang thiết bị.
HƯỚNG DẪN KHÁC