Hướng dẫn nhân viên tự cập nhật thông tin cá nhân trên EasyHRM

Nhân viên nhận được tài khoản đăng nhập thì đăng nhập lại đường link: https://app.easyhrm.vn/
Chọn Module “Nhân viên
Tại tab Hồ sơ cá nhân trong module Thông tin nhân viên sẽ hiển thị thông tin cá nhân của bản thân.
Để chỉnh sửa thông tin cá nhân, nhân viên chuyển sang tab Sơ yếu lý lịch và chọn Tạo yêu cầu chỉnh sửa thông tin.
Để thay đổi ảnh đại diện thì nhấn vào ảnh để chọn lại ảnh khác.
Chỉnh sửa thông tin cá nhân thì thực hiện chỉnh sửa thông tin và gửi yêu cầu để Nhân sự nhận được thông tin thay đổi và phê duyệt thay đổi thông tin đã chỉnh sửa.
HƯỚNG DẪN KHÁC