Hướng dẫn xem bảng công và giải trình công trên app EasyHRM

 

Mục đích: Xem bảng công tổng hợp và tạo giải trình chấm công.

Bước 1: Đăng nhập app EasyHRM

Bước 2: Chọn Tab “Cá nhân” => chọn “Bảng công” để xem bảng công chi tiết.

Bước 3: Chọn kỳ lương để xem bảng công:

Bước 4: Chọn “Công chuẩn” để xem Bảng chấm công, Dữ liệu chấm công vào – ra từng ngày.

Bảng chấm công tổng hợp

Dữ liệu chấm công vào – ra

=> Để tạo giải trình chấm công:

Tạo đơn giải trình và gửi phê duyệt:

HƯỚNG DẪN KHÁC