Hướng dẫn thiết lập mạng wifi để chấm công trên app EasyHRM

Mục đích: Chấm công khuôn mặt bằng wifi

Bước 1: Đăng nhập vào web: http://app.easyhrm.vn/ và chọn module “Chấm công”
Bước 2: Tại module Chấm công chọn Thiết lập => Mạng wifi và địa điểm chấm công.
Bước 3: Thiết lập mạng wifi.
1. Chọn tab “Danh sách wifi”
2. Chọn “Thêm mới”
3. Điền thông tin gồm:
– Tên wifi
4. Nhấn “Lưu”
HƯỚNG DẪN KHÁC