Hướng dẫn đăng ký Đi muộn/về sớm trên EasyHRM

Mục đích: Nhân viên đăng ký xin đi muộn/ về sớm

Nhân viên đăng nhập vào trang chủ của EasyHRM tại: app.easyhrm.vn

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tại màn Nhân viên => Chọn Đăng ký => Chọn Đi muộn/về sớm.

Tại màn Thông tin đăng ký đi muộn về sớm, chọn Thêm mới để thêm thông tin đăng ký đi muộn về sớm trong tháng.

Tại màn thêm mới thông tin đăng ký đi muộn/về sớm, điền thông tin vào form đăng ký.

Thông tin đăng ký đi muộn/về sớm gồm:
  • Loại đăng ký ( Là đăng ký đi muộn hay đăng ký về sớm)
  • Ngày đăng ký
  • Đăng ký đi muộn/về sớm từ giờ nào đến giờ nào.
  • Chọn người phê duyệt
  • Lý do đi muộn/về sớm.
Sau khi điền thông tin đăng ký xong thì chọn Gửi phê duyệt để người phê duyệt nhận được đơn và xử lý.
Sau khi gửi phê duyệt thì sẽ hiển thị danh sách lịch sử gửi thông tin đăng ký đi muộn về sớm.
HƯỚNG DẪN KHÁC