image3

(Hình 3: Màn thêm mới nhân viên)

(Hình 3: Màn thêm mới nhân viên)