Hướng dẫn cấp tài khoản cho nhân viên

Mục đích: Cấp tài khoản cho nhân viên đăng nhập vào hệ thống HRM ( App trên điện thoại + Đăng nhập trên web: app.easyhrm.vn )
Có 3 cách để tạo tài khoản cho nhân viên trên hệ thống HRM. Cụ thể như sau:
Cách 1: Thêm mới từng nhân viên
Bước 1: Tại màn trang chủ https://app.easyhrm.vn/ => Chọn module “Thông tin nhân sự”
Bước 2: Tại màn “Tổng quan” chọn “Hồ sơ” => Chọn “Thêm mới nhân sự”
Bước 3: Tại màn “Thông tin nhân viên” => Nhập thông tin nhân viên
Bước 4: Tại tab “Thông tin làm việc” => Trường thông tin “Tài khoản đăng nhập” để tạo tài khoản mới cho nhân viên
Bước 5: Ấn “Lưu” để lưu thông tin
Ghi chú:
Trường sao đỏ là trường bắt buộc nhập
Chỉ tạo tài khoản cho từng nhân viên 1 chứ không tạo cùng lúc cho nhiều người được.
Cách 2: Import file mẫu
Bước 1: Tại màn trang chủ https://app.easyhrm.vn/ => Chọn module “Thông tin nhân sự”
Bước 2: Tại màn “Tổng quan” chọn Hồ sơ => chọn “Hồ sơ nhân viên”
Bước 3: Tại màn thông tin nhân sự => chọn Nạp excel
Bước 4: Chọn Nạp HSNS => Tích những nhân viên cần tạo tk (có thể chọn tất cả) => Tạo tài khoản.
Lưu ý: Hiện tại, hệ thống hỗ trợ đơn vị tạo tài khoản đồng loạt cho nhân viên qua các thông tin:
1. Email làm việc
2. Email cá nhân
3. Mã đơn vị_Mã nhân viên
Cách 3: Tạo tài khoản từng nhân viên trên module hệ thống
Bước 1: Tại màn trang chủ https://app.easyhrm.vn/ => chọn Module “Hệ thống”
Bước 2: Tại màn “Danh sách tài khoản & nhóm tài khoản” chọn ‘Tạo tài khoản và nhóm tài khoản” => Chọn Tài khoản ( Lưu ý: Sau này sẽ sang thiết lập bên nhân sự)
Bước 3: Chọn “Thêm mới” để thêm mới tài khoản nhân viên:
Bước 4: Nhập thông tin các trường sao đỏ bắt buộc => Sau đó ấn “Lưu”
Chú ý: Cách này chỉ tạo tài khoản cho từng người.
HƯỚNG DẪN KHÁC