Tính lương trên EasyHRM

1. Nhập thông tin, dữ liệu.
Đối với những phần tử lương lấy dữ liệu là Nhập vào thì phải nhập dữ liệu vào hệ thống bảng lương để tính lương.
Các cách để nhập thông tin đối với những phần tử lương này:
Cách 1: Thêm thông tin trực tiếp trên phần mềm.
Tại màn Tính lương => Ấn chọn Tính lương => Chọn bảng lương, kỳ lương, bộ phận/phòng ban áp dụng để tính lương và chọn Sửa.
Đối với những phần tử lương chọn loại dữ liệu là “Nhập vào” thì hệ thống sẽ mở ra để người dùng nhập/chỉnh sửa thông tin.
Sau khi nhập/chỉnh sửa thông tin bảng lương thì nhấn “Lưu”.
Cách 2: Xuất file excel và sửa thông tin trên file excel.
Xuất excel => Hệ thống sẽ xuất file excel thông tin bảng lương để người dùng điền thông tin trên bảng lương.
Lưu ý: Chỉ điền thông tin
2. Tính lương 
Sau khi hoàn tất quá trình tính lương. Người dùng nhấp Khóa bảng lương để gửi thông tin bảng lương tới nhân viên trong doanh nghiệp.
HƯỚNG DẪN KHÁC