Nhân viên check bảng lương trên EasyHRM

Nhân sự trong doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống EasyHRM tại link: https://app.easyhrm.vn/ bằng tài khoản cá nhân của mình đã được cung cấp trước đó.

Chọn “Phiếu lương” để vào bảng lương cá nhân

Để xem chi tiết phiếu lương => chọn kỳ lương, tên bảng lương thì hệ thống sẽ hiển thị phiếu lương của nhân viên đó.

HƯỚNG DẪN KHÁC