Tạo phần tử lương trên EasyHRM

Đăng nhập hệ thống EasyHRM tại: https://app.easyhrm.vn/
Tại trang chủ EasyHRM chọn module tiền lương.
Tại màn Tiền lương => Chọn Phần tử lương => chọn Thêm mới để tạo mới phần tử lương.
Lưu ý: Mỗi bảng lương sẽ bao gồm nhiều phần tử lương tạo thành.
HƯỚNG DẪN KHÁC