Quản lý thông tin thân nhân gia đình trên EasyHRM

1. Thêm mới thông tin thân nhân gia đình trên HRM.
Bước 1: Đăng nhập hệ thống EasyHRM và chọn module Thông tin nhân sự.
Bước 2: Tại màn hồ sơ nhân sự => chọn Hồ sơ => chọn hồ sơ nhân viên để thêm mới thông tin nhân sự.
Bước 3: Chọn thêm mới để thêm mới thông tin nhân sự.
Điền thông tin cá nhân của NLĐ. Tại tab Thông tin gia đình, người kê khai thực hiện kê khai thông tin thân nhân trong gia đình NLĐ.
Sau khi hoàn tất điền thông tin thì nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin NLĐ vừa kê khai.
2. Chỉnh sửa thông tin thân nhân gia đình của NLĐ.
Bước 1: Tại màn hồ sơ nhân viên => Chọn nhân viên cần chỉnh sửa lại thông tin thân nhân trong gia đình và nhấn sửa.
Bước 2: Tại màn quản lý thông tin cá nhân của NLĐ => Chọn tab “Thông tin gia đình
Tích chọn người thân nhân cần chỉnh sửa thông tin => sửa lại thông tin và nhấn “Lưu” lại để hoàn tất chỉnh sửa thông tin thân nhân trong gia đình.
HƯỚNG DẪN KHÁC