Hướng dẫn thiết lập sinh mã nhân viên tự động trên EasyHRM

1. Đăng nhập hệ thống EasyHRM tại: https://app.easyhrm.vn/
Chọn “Thông tin nhân sự
2. Chọn “Hồ sơ” và chọn “Hồ sơ nhân viên”
3. Di chuột lại nút “Cài đặt” => Chọn “Sinh mã nhân viên”
4. Điền thông tin để thiết lập sinh mã nhân viên tự động => Sau khi thiết lập xong thì nhấn “Lưu” để hoàn tất quá trình thiết lập.
Ví dụ thiết lập như sau:
– Loại cấu hình: Hồ sơ nhân viên
– Tên cấu hình: Cấu hình
– Bắt đầu đánh số từ: 1023
– Ký hiệu bổ sung: GT_
– Độ dài dãy số tự sinh: 4 chữ số.
5. Khi thêm mới nhân viên mới thì mã nhân viên sẽ sinh tự động theo cấu trúc: GT_1023, GT_1024, GT_1025, …
HƯỚNG DẪN KHÁC