Hướng dẫn quản lý thông tin nhân sự nghỉ việc trên phần mềm EasyHRM

Bước 1: Đăng nhập vào EasyHRM tại trang: https://app.easyhrm.vn/
Tại màn trang chủ chọn “Thông tin nhân sự”
Bước 2: Chọn “Nghỉ việc” => Chọn “Thêm mới”
Bước 3: Kê thông tin Nghỉ việc: “Thông tin nhân viên” => “Thông tin nghỉ việc” => “Thông tin đền bù” => “Thông tin phê duyệt”
Bước 4: Sang tab Thông tin bàn giao
-> Kê thông tin nội dung công việc, tài chính, tài liệu đã bàn giao:
Hr cũ hoặc người mới có thể kiểm tra lại dữ liệu danh sách nhân viên đã nghỉ việc tạo lập trên phần mềm
EasyHRM hỗ trợ đơn vị lưu trữ dữ liệu lao nghỉ việc không giới hạn về thông tin nghỉ việcnội dung công việc bàn giao, từ đó HR có thể kiểm tra lại thông tin hồ sơ liên quan khi cần tránh tình trạng mất dữ liệu do lưu trữ bản giấy
HƯỚNG DẪN KHÁC