Hướng dẫn thiết lập người đại diện ký trong HĐLĐ điện tử.

Tại màn Trang chủ của EasyHRM => Chọn phân hệ “Hợp đồng

 

Chọn “Thiết lập” => Thiết lập người đại diện ký.

 

 

Tại màn thiết lập người đại diện ký => tích chọn thêm mới để thêm những người đại diện sẽ ký trong HĐLĐ của NLĐ trong doanh nghiệp.

 

 

Sau khi tích chọn những người đại diện ký thì nhấn “Đồng ý” để lưu lại danh sách.

HƯỚNG DẪN KHÁC