Hướng dẫn tạo HĐLĐ điện tử trên EasyHRM

Tại màn chính của module HĐLĐ, chọn “Hợp đồng” => chọn “Thêm mới đợt

Trường hợp 1: Đơn vị tạo hợp đồng số lượng ít trong cùng 1 đợt
Sau khi thêm mới đợt thì thực hiện lựa chọn danh sách NLĐ trong đơn vị để tạo hợp đồng.
Lưu ý: Chỉ lựa chọn những NLĐ đã lưu trong hệ thống (Lưu trong module Hồ sơ nhân sự) để tạo hợp đồng lao động.
Sau khi chọn NLĐ để tạo hợp đồng thì kê khai thông tin cụ thể trong HĐLĐ của từng người.
Sau khi hoàn tất thông tin hợp đồng thì nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin hợp đồng của từng NLĐ và chuyển sang bước ký hợp đồng.
Trường hợp 2: Đơn vị tạo nhiều hợp đồng lao động cho nhiều người trong cùng 1 đợt thì có thể lựa chọn hình thức kê khai trên file mẫu excel rồi nạp lại phần mềm.
Tại màn hợp đồng => chọn Nạp excel => chọn file mẫu (Th chưa có file mẫu thì tải file mẫu rồi điền thông tin theo file mẫu) => Nạp dữ liệu.
HƯỚNG DẪN KHÁC