Hướng dẫn đăng ký Giải trình chấm công trên app EasyHRM

 

Đăng nhập app EasyHRM bằng tài khoản hệ thống đã cung cấp trước đó.

 

Tại thanh menu chọn Đề xuất và chọn “Giải trình chấm công

Tạo mới đơn giải trình chấm công các ngày nhân viên cần giải trình.

 

Điền thông tin đơn giải trình:

Sau khi gửi phê duyệt thì hệ thống sẽ trả về thông báo: Đã gửi lên hệ thống.

Nhân viên sẽ đợi người phê duyệt phê duyệt đơn giải trình chấm công của mình.
Lịch sử đơn đăng ký:
HƯỚNG DẪN KHÁC